Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Ugdymas karjerai

Tai reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą.  Įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galėtų  pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir tolesniuose jo etapuose.

Ugdymo karjerai  tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

  • pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus;
  • remiantis asmenine ateities vizija, gebėti kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
National CPR association