1. Švietimo įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.1480

2.Profesinio mokymo įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.45299?faces-redirect=true

3. Viešųjų įstaigų įstatymas – I-1428 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (lrs.lt)

4. Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašas – V-316 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-442 „Dėl Profesinio moky... (e-tar.lt)

5. Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas – V-1134 Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt)

6. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas – ISAK-1019 Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bend... (e-tar.lt)

7. Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašas – V-373 Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bend... (e-tar.lt)

8. Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašas – V-539/4-292 Dėl Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašo p... (e-tar.lt)

9. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas – 876 Dėl Mokinių, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami į... (e-tar.lt)

10. Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas – 428 Dėl Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

11. Profesiniai standartai:

V1-103 Dėl Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sekt... (e-tar.lt)

V1-100 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesini... (e-tar.lt)

V1-106 Dėl Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus prof... (e-tar.lt)

V1-107 Dėl Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-135 Dėl Socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-136 Dėl Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektoriaus profesi... (e-tar.lt)

V1-137 Dėl Prekybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-140 Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-143 Dėl Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-67 Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos s... (e-tar.lt)

V1-78 Dėl Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemoni... (e-tar.lt)

V1-139 Dėl Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-206 Dėl Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

V1-240 Dėl Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo (e-tar.lt)

12. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas – V-482 Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

13. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas – 1065 Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

14. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika934 Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio ... (e-tar.lt)

15. Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašas – V-1223 Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos a... (e-tar.lt)

16. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas – V-15 Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

17. Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika – 1373 Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)

18. Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas – V-231 Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

19. IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašas – V-1038 Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, ba... (e-tar.lt)

20. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatai – V-10 Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatų patvirtinimo (e-tar.lt)

21. Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašasISAK-72 Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

22. Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygos – V-253 Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktiko... (e-tar.lt)

23. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašas – V-952 Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto min... (e-tar.lt)

24. Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašas – V-1034 Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

25. Viešųjų profesinio mokymo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai – V-213 Dėl Viešųjų profesinio mokymo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mo... (e-tar.lt)

26. Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašas135 Dėl Vešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės met... (e-tar.lt)

27. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planai – V-1126 Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo (e-tar.lt)

28. Įgaliojimų suteikimo Studijų kokybės vertinimo centrui ir Nacionalinei švietimo agentūrai – V-219 Dėl įgaliojimų suteikimo Studijų kokybės vertinimo centrui ir Nacionalinei švietimo agentūrai (e-tar.lt)

29. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas – V-2558 Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

30. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas – V-258 Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, lenkų taut... (e-tar.lt)

31. Brandos darbo programa – V-893 Dėl Brandos darbo programos patvirtinimo (e-tar.lt)

32. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas – V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio ... (e-tar.lt)

33. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas – ISAK-2391 Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įsk... (e-tar.lt)

34. Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai – V-663 Dėl Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo (e-tar.lt)

35. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas – V-4 Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kr... (e-tar.lt)

36. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas – ISAK-587 Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykd... (e-tar.lt)

37.  Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas – 847 Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

38. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašas – V-851 Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto min... (e-tar.lt)

39. Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas – 718 Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

40. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas – V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

41. Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas – ĮV-1000/V-1055 Dėl Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

42. Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas – ISAK-2008 Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

43. Ugdymo organizavimo rekomendacijos mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmasV-1367 Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo (e-tar.lt)

44. Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas – V-1153 Dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajė... (e-tar.lt)

45. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas – V-1405 Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo t... (e-tar.lt)

46. Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas – V-1049 Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) for... (e-tar.lt)

47. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas – ISAK-556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

48. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planai – V-688 Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųj... (e-tar.lt)

49. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa – V-943 Dėl Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo (e-tar.lt)

50. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programa – V-941 Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo (e-tar.lt)

neteks galios 2024 m. rugsėjo 1 d.

51. ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMaS – Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo (e-tar.lt)

52. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas – X-1238 Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (e-tar.lt)

53. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatai – V-24 Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos modernizavimo ir Švi... (e-tar.lt)

54. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas – ISAK-236 Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt) nuo 2023-05-01

55. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas – V-334 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt) nuo 2023-09-01

56. Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, Mokinio pažymėjimo (popierinio) ir Mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formos – V-2014 Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, Mokinio pažymėjimo (popierinio) ir Mokinio pažymė... (e-tar.lt)

57. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės – 768 Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

58. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika – V-674 Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)

59. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas – V-186 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo program... (e-tar.lt)

60. Statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ – V-565 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dė... (e-tar.lt)

61. Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas – V-1035/ISAK-2680 Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

62. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas – 1770 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

63. Transporto lengvatų įstatymas – VIII-1605 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (e-tar.lt)

64. Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" – V-326 Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą... (e-tar.lt)

65. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas – ISAK-330 Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo (e-tar.lt)

66. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – XIII-643 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymas (e-tar.lt)

67. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas – V-579 Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

68. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams – V-1268 Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (e-tar.lt)

69. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas – V-950 Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

70. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas – V-1228 Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų... (e-tar.lt)

71. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas – V-1229 Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvir... (e-tar.lt)

72. Ukmergės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas – Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

73. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas – V-663 Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (e-tar.lt)

74. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos – V-190 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (e-tar.lt)

75. Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose – V-229 Dėl Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo (e-tar.lt)

76. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas – X-1238 Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (e-tar.lt)

77. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas – 13-196 Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendi... (e-tar.lt)

78. Socialinės paramos mokiniams įstatymas – X-686 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (e-tar.lt)

79. Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas – A1-803 Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

80. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas – VIII-822 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (e-tar.lt)

81. Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas – ĮSAK-1407 Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt)

82. Pedagogų etikos kodeksas – V-561 Dėl Pedagogų etikos kodekso patvirtinimo (e-tar.lt)

83. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika – V-674 Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)

84. Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas – ISAK-2092 Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo (e-tar.lt)

85. Rekomendacijos dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros – V-186 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo program... (e-tar.lt)

86. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas – V-184 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo program... (e-tar.lt)

87. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatai – V-187 Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo program... (e-tar.lt)

88. Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimas ir įgyvendinimas – 1688 Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

89. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai – ISAK-3216 Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirt... (e-tar.lt)

90. Reikalavimai skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti – V-1532 Dėl Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių t... (e-tar.lt)

91. Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sritys – V-1942 Dėl pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinių k... (e-tar.lt)

92. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas – V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

93. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai – ISAK-556 Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbu... (e-tar.lt)

94. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa – ISAK-2481 Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų prog... (e-tar.lt)

95. Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa – V-1270 Dėl Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo (e-tar.lt)

96. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašas (skirtas profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojui, kuris neturi pedagogo kvalifikacijos) – V-534 Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

97. Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas – V-1680 Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

98. Dokumentų rengimo taisyklės – V-117 Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

99. Lietuvių kalbos rašybos taisyklės – N-1 (190) Dėl lietuvių kalbos rašybos taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

100. Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės – N-8 (178) Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių (e-tar.lt)

 

National CPR association