• 1927 m. - Ukmergės stalių amato vidurinė mokykla
  • 1935-1938 m. - pastatyta nauja valstybinė amatų mokykla

  • 1960 m.  - Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumas

  • 2000 m. - Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla
  • nuo 2005 m.  - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Mokyklos istorijos muziejus pradėtas kurti 1960 m. Jo įkūrimo pradininkė istorijos mokytoja Vitalija Karauskienė.

So­vie­ti­niais me­tais mokyklos muziejus buvo kuriamas kaip pri­va­lo­mas šlo­vės kam­pe­lis (Lenino kambarys), kuris ta­po ver­tin­ga mokyklos istorijos sau­gyk­la ir ne­at­ski­ria­ma ug­dy­mo da­li­mi.

Pasitelkdama mokyklos bendruomenę, naudodamasi Ukmergės miesto kraštotyros muziejaus medžiaga ir kitais šaltiniais, mokytoja V. Karauskienė mokyklos istoriją nuo 1960m. patalpino į metraščius. Muziejaus stenduose, metraščiuose eksponuojamos pirmųjų mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir įvairių renginių  nuotraukos ir aprašymai.

Mokytojos V. Karauskienės darbą tęsė jos dukra, taip pat istorijos mokytoja Jūratė Mišinienė. Mokytoja toliau kaupė, eksponavo mokyklos istorijos medžiagą, vedė edukacinius renginius.

2019 m. muziejus  buvo atnaujintas. Buvo pakeisti ekspoziciniai  stendai, apšvietimas, papildyta istorinė medžiaga. Toliau renkama ir kaupiama istorinė medžiaga apie mokyklą. Mokyklos muziejui vadovauja istorijos mokytoja, bibliotekininkė Gražina Medišauskienė.

Muziejaus tikslas ir paskirtis:

  • padėti moksleiviams pažinti savo mokyklos, bendruomenės, miesto istoriją, ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę.
  • rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę medžiagą apie mokyklą ateinančioms kartoms. Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.

2018 m. buvusioje mokyklos kalvėje įkurtas senųjų mokymo priemonių muziejus. Šio muziejaus atsiradimą incijavo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius. Muziejaus įkūrimu, eksponatais rūpinosi mokyklos profesijos mokytojas ekspertas Jonas Rinkevičius. Muziejuje galima pamatyti matematikos, fizikos, astronomijos, žemės ūkio mokomąsias priemones, taip pat pirmuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir kitas mokomųjų dalykų priemones, sukurtas praeitame amžiuje. 

2009 m. mokykloje buvo įsteigtas automobilių istorijos muziejus. Jo inciatorius ir steigėjas profesijos mokytojas ekspertas Jonas Rinkevičius. Mokytojo sukaupta medžiaga apie automobilius, žemės ūkio techniką tapo pagrindu steigiant šį muziejų.

Automobilių-modelių muziejus yra mokyklos techninės srities metodinis centras, kuriame lankosi mokyklos svečiai, darbuotojai, mokiniai. Muziejuje eksponuojami įvairių pasaulio šalių automobilių-modeliai, propaguojamos techninės naujovės, organizuojamas profesinio orientavimo darbas.

Kiekvienais metais atnaujinamos ekspozicijos, renkami metų automobiliai.

Muziejuje eksponuojamos J. Rinkevičiaus parašytos knygos ir metodiniai leidiniai apie automobilių istoriją. 

National CPR association