Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas) 2019 m. gegužės 10 d. susirinko į pirmąjį posėdį.

1. Pasėdyje išrinkti:

1.1. Tarybos pirmininku – Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga“ Ukmergės filialo direktorius.

1.2 Tarybos sekretore – Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.

2. Pasėdyje:

2.1. Patvirtinti:

2.1.1. Ukmergės technologijų  ir  verslo  mokyklos  tarybos (kolegialaus valdymo organo) darbo reglamentas (pridedamas).

2.1.2. Įstaigos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

2.2. Pritarta Ukmergės   technologijų   ir   verslo   mokyklos darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo nuo 2019-09-01 projektui.

2.3.  Nutarta:

2.3.1. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimą vykdyti iš dalies pritaikant Kokybės vadybos sistemos ISO9001:2008 standarto reikalavimus šioms sritims: Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, Pirminis profesinis mokymas su pagrindiniu ir viduriniu ugdymu. Pagrindinis ugdymas. Profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas.

Kiekvienais metais sudaryti vidaus audito komandą bei atlikti vidaus auditą pasirenkat, 1 arba kelis Ukmergės TVM procesų matavimų plane patvirtintus procesus. Vidaus audito rezultatus aptarti administracijos bei vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiuose.

Kiekvienais metais, pagal patvirtintas mokytojų ir kabinetų vedėjų metinio pokalbio anketos formas, atlikti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų mokytojų, kabinetų vedėjų metinius vertinamuosius pokalbius.

Vadovaujantis, Ukmergės TVM patvirtintu procesų matavimų planu, kiekvienais metais atlikti vadovybinę vertinamąją analizę. Jos metu aptarti vidaus audito rezultatus, peržiūrėti ir įvertinti numatytus pasiekti procesų rodiklius, siekiant tobulinti mokyklos veiklą, aptarti ir numatyti veiklos bei tam tikrų procesų gerinimo priemones bei gaires. 

Finansinių išteklių naudojimo kontrolę vykdyti pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinkamų įstatymų reikalavimus. 

2.3.2. Mokytojų  priėmimą  ir  atleidimą  iš  darbo vykdyti  pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Kitų darbuotojų priėmimą vykdyti atrankos būdu (pokalbis su direktoriumi). Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Atleidžiami iš pareigų darbuotojai Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

2.3.3. Darbuotojų metinę veiklą vertinti:

2.3.3.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, praktinio mokymo vadovo ir skyrių vedėjų –pagal Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. Nr. įsakymu V-279.

2.3.3.2. Kitų darbuotojų (išskyrus darbininkus) –pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254.

2.3.3.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) – pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus,patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 .

2.3.3.4. Psichologųpagal Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-101.

Informacija parengta pagal Tarybos 2019 m. gegužės 10 d. protokolą Nr. V8-1.


Powered by JS Network Solutions