Karjeros planavimas
Informacija apie specialybes
Galimybės jaunimui
Darbo paieška
Testai
Žaidimai

Elektroniniai leidiniai
Sąvokos

 

 

 

  • Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
  • Karjeros plėtojimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu asmuo valdo savo mokymąsi, saviraišką ir darbą.
  • Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijos įgyti.
  • Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.
  • Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.
  • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
  • Karjeros į(si)vertinimas – veikla, skirta mokinių karjeros ypatumams ir/ar karjeros kompetencijoms nustatyti. Karjeros įvertinimas – procesas, kurio meti vertintojas, naudodamas formalias ir neformalias įvertinimo priemones, nustato mokinio karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
  • Karjeros įsivertinimas – procesas, kurio metu pats mokinys, naudodamas įvairias įvertinimo priemones, nusistato savo karjeros ypatumus ir/ar kompetencijas.
  • Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
  • Karjeros paslaugų sistemos stebėsena – nuolatinė karjeros paslaugų sistemos būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų rinkimas.

 

 

 

National CPR association