Mokykloje vykdomas A, B, BE, C, CE kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojų rengimas.

Vairavimo teorijos mokytojas Petras Padlipskas, tel. nr. 8 340 53543

Kas yra vairuotojų mokymas?

Vairuotojų mokymas – mokymas, per kurį įgyjama eismo dalyviams reikalingų teorinių žinių, praktinių motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis valdymo įgūdžių ir gebėjimų.

Kas gali vykdyti vairuotojų mokymą?

Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas) gali vykdyti vairavimo mokykla, t. y. įstaiga ar įmonė, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų mokymą nurodytoje (-ose) mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse). Praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti šeimos nariai, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokydamiesi nustatyta tvarka su kitu šeimos nariu (šeimos vairavimo instruktoriumi).

Kokių sąlygų būtina laikytis, kad būtų galima pradėti mokytis vairavimo mokykloje?

Asmuo, norintis mokytis vairavimo mokykloje, turi būti sulaukęs nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti praktinio vairavimo įgūdžių keliuose (mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę), ir su vairavimo mokykla sudaręs mokymo sutartį. Mokymo sutartį su vairavimo mokykla galima sudaryti tik dėl praktinio vairavimo įgūdžių mokymo, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos žinių leidžiama savarankiškai ir jis yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Taip pat turi būti sudaryta mokymo sutartis su mokiniu, kuris jau  yra baigęs mokymo kursą, bet pageidauja papildomai tobulinti teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą yra baigęs. Mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu galima tik tada, kai mokinys yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

Kaip išsirinkti vairavimo mokyklą?

Pirmiausia reikėtų susipažinti su vairavimo mokyklos reitingais, prašyti draugų, pažįstamų, rekomendacijų ir patarimų. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

 • ar vairavimo mokykla turi vairuotojų mokymo patirties;
 • ar vairavimo mokykla turi reikiamą vairuotojų mokymo bazę: tinkamai įrengtas mokymo patalpas, vairavimo mokymo aikštelę, naujausias mokomąsias transporto priemones (rinkitės tokio modelio mokomąją transporto priemonę, kurią planuojate įsigyti);
 • pasidomėkite vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kvalifikacija ir patirtimi, kaip jų mokyti mokiniai išlaiko egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“;
 • prieš sudarydami mokymo sutartį, paklauskite, kokią pinigų sumą turite sumokėti už nustatytą teorijos ir praktinio vairavimo mokymą kursą, ar dar bus reikalaujama papildomų įmokų; pasidomėkite, kiek kainuos papildomos teorijos ar praktinio vairavimo mokymo pamokos, taip pat sužinokite mokymo sutarties nutraukimo sąlygas, jei norėtumėte atsisakyti pasirinktos vairavimo mokyklos paslaugos.

Nebūtina vairavimo mokyklos rinktis kuo arčiau darbo, mokymosi ar gyvenamosios vietos, taip pat nebūtina rinktis tos mokyklos, kurios paslaugos kaina yra pigesnė. Pirmuoju atveju Jūsų pasirinkimo galimybės bus labai ribotos, o kitu – pigesnė paslaugos kaina ne visada užtikrina kokybiškas paslaugas.

Kokį mokymo kursą privalo baigti būsimieji vairuotojai (mokiniai) vairavimo mokykloje?

Mokiniai vairavimo mokykloje privalo baigti teisės aktų nustatytą minimalų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Mokantis įgyjama kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių ir transporto priemonių techninės eksploatacijos teorijos žinių, taip pat saugaus ir ekonomiško praktinio transporto priemonių vairavimo gebėjimų ir įgūdžių mokymo aikštelėje bei realaus eismo sąlygomis. Nustatytą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą vairavimo mokykloje privalo baigti ir mokiniai, kurie šių įgūdžių mokėsi su šeimos nariu.

Mokiniui pageidaujant, teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galima mokytis ir daugiau valandų* negu nustatyta teisės aktuose, tai turi būti aptarta mokymo sutartyje.

* Mokymo valanda – 45 minutės.

Šeimos vairavimo instruktorius

Šeimos vairavimo instruktorius – šeimos narys, kuris pagal Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), tvarką moko praktinio vairavimo įgūdžių kitą tos pačios šeimos narį.

Įgūdžiai įgyjami praktikuojantis

Reikiamų transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių galima įgyti kuo daugiau vairuojant transporto priemones. Teisės aktai, susiję su vairuotojų mokymu, numato galimybę jaunuoliams, turintiems 17 metų, savarankiškai pasirengus išlaikyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“ ir įgyti pakankamai praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių visus metus (iki praktinio vairavimo egzamino laikymo valstybės įmonėje „Regitra“, kai jam sukaks nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama įgyti vairavimo teisę, o pageidaujant ir ilgiau) mokantis vairuoti su šeimos vairavimo instruktoriumi ir vairavimo mokykloje. Tikėtina, kad įgijęs daugiau praktinio vairavimo įgūdžių, išlaikęs praktinio vairavimo egzaminus ir gavęs vairuotojo pažymėjimą, pradedantysis vairuotojas atsakingai elgsis kelyje, nepažeidinės Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), mažiau pavojų kels kitiems eismo dalyviams, taip pat saugiau jausis ir jis pats.

Kelios galimybės

Galimybe mokytis su šeimos vairavimo instruktoriumi gali pasinaudoti asmenys, kurie nustatyta tvarka siekia įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę ir yra išlaikę šios kategorijos transporto priemonių vairavimo teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Norint mokytis praktinio vairavimo įgūdžių su šeimos vairavimo instruktoriumi galima pasirinkti vieną iš šių būdų:

     1. mokytis su šeimos vairavimo instruktoriumi, vėliau – vairavimo mokykloje su vairavimo instruktoriumi baigti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą;

     2. vairavimo mokykloje su vairavimo instruktoriumi baigti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, vėliau – mokytis su šeimos vairavimo instruktoriumi;

     3. lygiagrečiai.

Šeimos vairavimo instruktoriui tenka didelė atsakomybė

Šeimos vairavimo instruktorius turėtų tinkamai išnagrinėti Aprašo 1 priede nustatytus motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimus ir jais vadovaudamasis jau nuo pirmos pamokos turėtų šeimos nariui skiepyti tinkamą požiūrį į saugų eismą, elgesį kelyje, formuoti teisingus transporto priemonės valdymo įgūdžius, mokyti atsargumo ir atsakingumo. Šeimos vairavimo instruktorius turėtų nuolat atnaujinti KET žinias, būti susipažinęs su šių taisyklių naujovėmis. Jis ir jo mokomas šeimos narys turi suprasti, kad rizikingas vairavimas, KET pažeidimai turės įtakos šeimos materialinei ir dvasinei gerovei.

Atkreipkite dėmesį!

Mokyti šeimos narį praktinio vairavimo įgūdžių – rizikingas užsiėmimas, todėl šeimos vairavimo instruktorius mokydamas privalo naudoti automobilį, kuriame stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta tarp vairuotojo ir keleivio, priekis ir galas paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip to reikalauja KET. Be to, iš anksto būtina pasirūpinti reikiamu transporto priemonės vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu, peržiūrėti ir pakeisti draudimo sąlygas (pasitarus su draudiku), jeigu nebuvo numatyta draudimo sąlyga – mokymas vairuoti.

Reikia atminti

Per parą šeimos narį praktinio vairavimo rekomenduojama mokyti ne daugiau kaip 3 valandas. Taip pat šeimos vairavimo instruktorius turi žinoti, kad draudžiama mokyti šeimos narius, kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus.

Šeimos vairavimo instruktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais šeimos narių mokymą, mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti šiuos dokumentus:

     1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir patvirtinantį, kad šeimos vairavimo instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų šios kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;

     2. transporto priemonės registravimo liudijimą;

     3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

     4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

     5. dokumentą (-us), pagal kurį (-iuos) galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.

Mokinys (šeimos narys) privalo turėti:

     1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

     2. valstybės įmonės „Regitra“ išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą;

     3. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).

Pastaba. Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, susijusią su šeimos narių mokymu, rekomenduojama su šeimos vairavimo instruktoriumi praktinio vairavimo įgūdžių mokytis ne mažiau kaip 50 valandų. Tyrimais nustatyta, kad su šeimos vairavimo instruktoriumi praktinio vairavimo įgūdžių pasimokius apie 120 valandų, pradedančiajam vairuotojui, įgijus vairuotojo pažymėjimą, tikimybė patekti į eismo įvykius sumažėja 40 procentų.

Kada mokinys gali laikyti egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“?

Vairavimo mokykla, kai baigiamas mokymo kursas, privalo nustatyta tvarka vykdyti mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas. Be to, mokinys turi būti ne jaunesnio amžiaus nei nustatyta. Mokiniai, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, gali būti ne jaunesni kaip 17 metų. Mokiniams išlaikius teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas, vairavimo mokykla ne vėliau kaip kitą dieną informaciją apie mokinį elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia valstybės įmonei „Regitra“, kuri, vadovaudamasi gauta informacija, egzaminuoja būsimuosius vairuotojus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų mokymą

 •  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
 • Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231).
 • Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162).
 • Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.

Kur rasti Valstybinę kelių transporto inspekciją?

Valstybinė kelių transporto inspekcija

Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5602, faks. (8 5)  213 2270, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Praktinio mokymo vadovas

 • Arvydas Minkštimas
 • Adresas: Kauno g. 108, Ukmergė
 • Tel.: (8 340) 53543, (8 340) 61449
 • El. paštas: arvydas@ukvm.lt
 • Darbo laikas: 8.00-17.00 val.
National CPR association