BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

„Socifaction: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui”

Mūsų mokykla praėjo atranką ir dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, Britų konsulato, NVO Avilys, Geri norai projekte „SOCIFACTION: SOCIALINIS VERSLAS ĮVAIROVEI IR DALYVAVIMUI”. Šio projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinti regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertų paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Šis projektas yra priemonė siekti vienyti visą mokyklos bendruomenę puoselėjant esamas, kuriant naujas tradicijas ir savitą individualią mokyklos kultūrą, padės geriau realizuoti mokyklos tikslus, įtrauks į praktinę veiklą mokyklos bendruomenę.

Vykdydami projektą mokiniai pradėjo mokytis racionaliau priimti socialinius sprendimus, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuvažiavę į Želvą, išsamiau susipažino su šios seniūnijos bendruomenės veikla, senelių namuose gyvenančiais globotiniais, išsiaiškino jų problemas, poreikius.  

Projekto dalyviai dalyvavo socialinės sanglaudos skatinimo veikloje. Per pyragų dieną kepė ir prekiavo pyragais. Mokomųjų praktikų metu pagamintus gaminius gruodžio 14 d. pardavė suorganizuotoje mugėje. Uždirbtus 148 Eur, skyrė Ukmergės rajono Želvos parapijos senelių namuose gyvenančių globotinų poreikiams tenkinti. 

Šiame projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2018 m. pavasario. Visi dalyviai turės galimybę ir toliau tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, puoselėti savo santykius su naudos gavėjais, remiantis pasitikėjimo ir orumo principais, atkreipti dėmesį į specifinius tikslinės grupės poreikius.

Šis socialinis projektas padės ugdyti finansiškai/ekonomiškai išsilavinusią, pasižyminčią kūrybiškumu, savarankiškumu, mokančia bendrauti bei bendradarbiauti naująją kartą.

Jaunimui rūpi padėti spręsti socialines problemas. Jų pagrindinė motyvacija – socialinis pokytis.

Profesijos mokytoja metodininkė Elena Juknienė

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions